GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

https://notropy.sk/ 

Momentálne čítate zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Notropy s.r.o., IČO: 171 75 691, so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 128951 („my“ alebo „spoločnosť“), ktorá je prevádzkovateľom vašich (ďalej len „vy“ alebo „dotknutá osoba“) osobných údajov. 

Pripravili sme si pre vás tieto zásady spracúvania osobných údajov („Zásady“) a prosíme, aby ste si ich dôkladne prečítali. Ale žiadny strach, vaše osobné údaje starostlivo strážime.  

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 • Adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika 
 • E-mail: info@notropy.sk  
 • Telefón: +421 912 345 678

Tieto Zásady sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (áno, to je to slávne GDPR) a nájdete v nich informácie, aké vaše osobné údaje spracúvame, prečo a ako s nimi pracujeme alebo taktiež ako dlho ich budeme uchovávať. Týka sa to jak našich zákazníkov, tak i všetkých ostatných užívateľov e-shopu https://notropy.sk/ („e-shop“).

Aké osobné údaje spracúvame? 

Spracúvané osobné údaje  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov Zákonná alebo zmluvná požiadavka a možné následky neposkytnutia osobných údajov
Osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, email a telefonický kontakt. Uzatvorenie zmluvného vzťahu Zmluvná povinnosť spoločnosti.

Zmluvnou povinnosťou spoločnosti je dodanie tovaru a poskytnutie služieb.

Po dobu trvania premlčacej alebo prekluzívnej lehoty vzťahujúcej sa na nároky spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej zmluvnej povinnosti.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť si nemôže splniť svoje zmluvné povinnosti a tým pádom dodať dotknutej osobe tovar alebo poskytnúť službu.

Osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej komunikácie, najmä meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a obsah komunikácie.

Takáto komunikácia môže prebiehať online (email, kontaktný formulár, atď.) alebo prostredníctvom poštovej zásielky.

Zabezpečenie komunikácie medzi spoločnosťou a dotknutou osobou. Oprávnený záujem spoločnosti.

Oprávneným záujmom spoločnosti je efektívne a bezproblémové zabezpečenie komunikácie s dotknutou osobou.

Po dobu 3 rokoch od poslednej komunikácie medzi spoločnosťou a dotknutou osobu. Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť u spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje nevyhnutné na zasielanie newslettru, najmä e-mail, meno a priezvisko. Zasielanie všeobecných reklamných oznámení o aktivitách, produktoch a službách spoločnosti dotknutým osobám, ktoré o to požiadali. Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Neudelenie súhlasu spôsobí, že obchodné ponuky o produktoch a službách nebudú zasielané.  

Osobné údaje nevyhnutné na zasielanie newslettru, najmä e-mail, meno a priezvisko.  Zasielanie reklamných oznámení o produktoch a službách spoločnosti dotknutým osobám, s ktorými má spoločnosť predchádzajúci obchodný vzťah. Oprávnený záujem spoločnosti.

Oprávneným záujmom spoločnosti je propagácia tovaru a služieb Spoločnosti.

Po dobu 3 rokov od uzavretia posledného obchodného vzťahu. Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť zasielanie newsletterov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel na základe zákonnej výnimky v zmysle § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje nevyhnutné na vedenie účtovnej agendy a daňovej agendy, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu a informácie vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Vedenie účtovnej a daňovej agendy. Zákonná povinnosť spoločnosti. V prípade účtovnej agendy po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa osobné údaje prvýkrát spracúvali.

V prípade daňovej agendy po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa osobné údaje prvý krát spracúvali.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Osobné údaje nevyhnutné na uplatňovanie a vymáhanie práv spoločnosti, najmä meno, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia a ostatné osobné údaje spracúvané v rámci jednotlivých konaní.

Tieto práva môže spoločnosť uplatňovať súdnou aj mimosúdnou cestou.

Uplatňovanie nárokov spoločnosti prostredníctvom súdov, rozhodcovských súdov, exekútorských úradov, advokátskych kancelárií notárskych úradov a pod. Zákonná povinnosť spoločnosti.

Zákonná povinnosť spočíva v identifikácií dotknutej osoby a nároku spoločnosti pri uplatňovaní a vymáhaní práv.

Oprávnený záujem spoločnosti.

V prípade, ak neexistuje zákonná povinnosť na spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, avšak tieto osobné údaje sú nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie práv spoločnosti, spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu.

Oprávneným záujmom spoločnosti je uplatnenie práv a ich následné vymáhanie.

Po dobu trvania premlčacej alebo prekluzívnej lehoty alebo po dobu 15 rokov od právoplatného skončenia konania. Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe jej zákonnej povinnosti.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že spoločnosť si nemôže splniť svoje zákonné povinnosti a tým pádom sú obmedzené jej práva pri uplatňovaní nárokov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov z dôvodu, že vykonala test zlučiteľnosti účelov, pričom pôvodný účel, na ktorý spracúvala osobné údaje je zlučiteľný s účelom, ktorým je uplatňovanie nárokov.

Osobné údaje nevyhnutné na uplatnenie práv dotknutej osoby, najmä meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, predmetné osobné údaje, uplatňované právo a ďalšie informácie. Uplatňovanie práv dotknutých osôb prostredníctvom žiadosti. Zákonná povinnosť spoločnosti

Zákonná povinnosť spočíva v umožnení dotknutej osobe uplatniť si svoje práva prostredníctvom žiadosti a následne sa žiadosťou zaoberať.

Po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť dotknutej osoby vybavená. Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe jej zákonnej povinnosti.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že spoločnosť si nemôže splniť svoje zákonné povinnosti a tým pádom nemôže vybaviť žiadosť dotknutej osoby.

Osobné údaje nevyhnutné na kontaktovanie druhej zmluvnej strany, najmä meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, pracovná pozícia a podpis.

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorá vystupuje ako druhá zmluvná strana alebo ako zastupujúca či kontaktná osoba druhej zmluvnej strany (napr. štatutár, člen štatutárneho orgánu, prokurista, splnomocnenec, kontaktná osoba, atď.)

Uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a riadne plnenie zmluvných povinností. Oprávnený záujem spoločnosti.

Oprávneným záujmom spoločnosti je uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie plnenia jej zmluvných povinností vyplývajúcich z predmetného zmluvného vzťahu a zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehoty vzťahujúcej sa na nároky spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť u spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov.

V prípade, ak zamestnávateľ dotknutej osoby uvádza jej osobné údaje v rámci zmluvného vzťahu, aplikuje sa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zamestnávateľ môže poskytovať takéto údaje.

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookies.

Viac informácii je dostupných nižšie.

Viac informácii je dostupných nižšie. Viac informácii je dostupných nižšie. Viac informácii je dostupných nižšie. Viac informácii je dostupných nižšie.

Musíte nám vaše osobné údaje poskytnúť? 

Niekedy spracúvame osobné údaje na účely, bez ktorých to proste nepôjde. Napríklad pokiaľ máte záujem o nákup tovaru, vaše osobné údaje potrebujeme už iba preto, aby sme spolu mohli uzavrieť zmluvu, tovar vám doručiť alebo aby sme vás mohli behom našej spolupráce kontaktovať, keď to bude potrebné.  

Ako je to s cookies?

Pre správne fungovanie nášho e-shopu využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory zaznamenávajúce určité špecifické informácie z vašich návštev nášho e-shopu. Každý typ cookies má svoj účel. 

My používame nasledujúce kategórie cookies:

 1. Nevyhnutné cookies, vďaka ktorým náš e-shop správne funguje a umožňuje vám využiť jeho nevyhnutné funkcie. Tieto cookies sú nutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi nami, a tak s nimi nemusíte súhlasiť a ani ich nemôžete odmietnuť.
 2. Funkčné cookies, ktoré nám umožňujú prispôsobiť obsah e-shopu tak, aby zodpovedal vašim potrebám a záujmom. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate. Na ich využitie potrebujeme váš súhlas, ktorý nám môžete udeliť prostredníctvom cookies lišty. Kedykoľvek neskôr ich môžete odmietnuť
 3. Analytické cookies slúžiace na zostavovanie štatistík a prehľadov. Ich pomocou sledujeme návštevnosť e-shopu aj to, odkiaľ ste sa naň dostali. Aj na použitie týchto cookies potrebujeme váš súhlas, ktorý nám môžete udeliť prostredníctvom cookies lišty. Opäť ich môžete kedykoľvek odmietnuť
 4. Marketingové cookies nám umožňujú prispôsobovať ponuku našich služieb vašim potrebám. Vďaka nim môžeme napríklad ponúkať služby prostredníctvom cielenej reklamy vrátane nástrojov tretích strán. Na to ale opäť potrebujeme váš súhlas, ktorý nám môžete udeliť prostredníctvom cookies lišty. Odmietnutie potom prípadne môžete vykonať kedykoľvek.

Aké konkrétne cookies využívame?

Všetky potrebné informácie o konkrétnych cookies a na čo nám slúžia zistíte na stránke https://notropy.sk/cookies-policy/.

Kto má okrem nás prístup k vašom osobným údajom? 

Aby sme fungovali čo najviac efektívne a mohli riadne plniť naše zmluvné povinnosti, odovzdávame osobné údaje aj niektorým externým subjektom. V rámci tohto outsourcingu môže dochádzať aj k spracovaniu vašich osobných údajov.

Naši dodávatelia sú samozrejme oprávnení s osobnými údajmi nakladať iba na účely činností, ktoré pre nás vykonávajú. Predstaviť si pod nimi môžete napríklad poskytovateľa IT služieb alebo našu pani účtovníčku. Konkrétne má k vašim osobným údajom prístup tiež:

  1. Služby dopravcu, prevádzkované spoločnosťou Zásilkovna s.r.o., so sídlom Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 284 08 306, v súlade s ich zásadami spracúvania osobných údajov dostupnými na: https://files.packeta.com/web/files/Inform%C3%A1cia%20prev%C3%A1dzkovate%C4%BEa%20k%20sprac%C3%BAvaniu%20os.%20%C3%BAdajov.pdf,  
  2. Služba Google Analytics, prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké, v súlade s ich zásadami spracúvania osobných údajov dostupnými na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk,  
  3. Poskytovateľ marketingového softvéru ecomail.cz, spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, v súlade s ich zásadami spracúvania osobných údajov dostupnými na: https://ecomail.cz/privacy-policy/, 
  4. Prevádzkovateľ sociálnych sietí, spoločnosť Meta Platforms Inc., so sídlom 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké, v súlade s ich zásadami spracúvania osobných údajov dostupnými na: https://www.intuit.com/privacy/statement/,  
  5. Spoločnosť Hotjar Ltd., so sídlom Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, v súlade s ich zásadami spracúvania osobných údajov dostupnými na: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
  6. Spoločnosť Stripe, Inc., so sídlom 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, v súlade s ich zásadami spracúvania osobných údajov dostupnými na: https://stripe.com/privacy/,

Vaše osobné údaje môžeme výnimočne odovzdať aj orgánom verejnej moci, ak to bude v našom záujme alebo ak nás o to požiadajú. 

Ako je to s automatizovaným individuálnym rozhodovaním?

Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať automatizovaným individuálnym rozhodovaním. Zjednodušene povedané, o vašich právach a povinnostiach nebude rozhodovať automaticky žiadny softvér, ktorý by spracovával vaše osobné údaje.

Aké máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva? 

Môžete od nás požadovať, aby sme vám oznámili, aké vaše osobné údaje spracúvame, a ak nás o to požiadate, musíme vám k nim umožniť aj prístup

Môžete od nás tiež požadovať opravu nesprávnych údajov či doplnenie neúplných údajov.

Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, pokiaľ nás o to požiadate.

Ak máte podozrenie, že dochádza k nezákonnému spracúvanie vašich osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácií je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Okrem toho máte aj právo podať námietku, a to v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail info@notropy.cz. My ju potom najneskôr do jedného mesiaca od obdržania vyhodnotíme

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, kedykoľvek nám napíšte na info@notropy.cz a my vám čo najskôr odpovieme.

Tieto Zásady platia od 1.5.2023.