Všeobecné obchodné podmienky

Práve čítate všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky„) spoločnosti Notropy s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 171 75 691, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod spisovou značkou C 128951 (ďalej len „My„), ktorá sa zaoberá predajom doplnkov stravy prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.notropy.sk (ďalej len „E-shop„). Predávaným tovarom sú doplnky stravy. Ide o potravinu určenú na doplnenie bežnej stravy, ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, obsiahnutých v potravine samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu konzumáciu v malých odmeraných množstvách.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na osoby, ktoré od nás nakupujú tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“ alebo „Spotrebitelia“), ako aj na osoby, ktoré od nás nakupujú tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Podnikateľ“ alebo „Podnikatelia“).
  2. Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva„) uzatvorenej medzi nami prostredníctvom e-shopu. 
  3. V Zmluve môžu byť dohodnuté osobitné dojednania, ktoré sa odchyľujú od Podmienok. Takéto odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Podmienok.
  4. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  5. Tieto Podmienky môžeme jednostranne zmeniť alebo doplniť. Takéto zmeny a doplnenia nemajú vplyv na žiadne práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie Podmienok. Pri potvrdení objednávky vám vždy pošleme verziu Podmienok platnú v čase uzatvorenia Zmluvy ako prílohu k potvrdeniu objednávky.
 2. POUŽÍVATEĽSKÝ PROFIL

  1. Na našom e-shope si môžete vytvoriť vlastný používateľský profil (ďalej len „Používateľský profil„). Zo svojho Používateľského profilu si môžete objednávať tovar. Objednávku môžete uskutočniť aj bez vytvorenia Používateľského profilu; pre účel uskutočnenia objednávky bez Používateľského profilu ste povinný nám poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje pre doručenie tovaru v rozsahu názov ulice, číslo domu, mesto, PSČ a krajina.
  2. Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru ste povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v Používateľskom profile ste povinný v prípade každej zmeny aktualizovať. Informácie, ktoré uvediete vo svojom Používateľskom profile a pri objednávaní tovaru, považujeme za aktuálne, pravdivé a správne. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke a v Používateľskom profile zodpovedáte výlučne vy ako kupujúci.
  3. Prístup do Používateľského profilu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Tieto údaje ste povinný zachovávať v tajnosti.
  4. Nie ste oprávnený umožniť prístup k svojmu Používateľskému profilu tretím osobám. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zneužitie Používateľského profilu treťou osobou.
  5. Môžeme zrušiť váš Používateľský profil, ak svoj Používateľský profil nepoužívate dlhšie ako 1 rok alebo ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (vrátane Podmienok).
  6. Upozorňujeme, že Používateľský profil nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
 3. UZAVRETIE ZMLUVY

  1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v e-shope majú len informatívny charakter a nie sme povinní s vami uzavrieť Zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
  2. V e-shope sú uvedené všetky potrebné informácie o tovaroch, vrátane kúpnych cien jednotlivých tovarov. Kúpne ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH a akýchkoľvek ďalších poplatkov a zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené v e-shope. Kúpna cena tovaru uvedená na stránke e-shopu platí v prípade, ak sa s vami písomne nedohodneme inak.
  3. E-shop obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len „Cena nákladov na balenie a dodanie tovaru“). Cena nákladov na balenie a dodanie tovaru je vždy uvedená vrátane DPH. Informácie o Cene nákladoch na balenie a dodanie tovaru uvedené v e-shope platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.
  4. Tovar si objednáte vyplnením objednávkového formulára v e-shope a jeho odoslaním, a to kliknutím na tlačidlo s označením „Záväzne objednať s povinnosťou platby“.
  5. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednanom tovare (objednaný tovar „vložte“ do elektronického nákupného košíka e-shopu);
   • Cene nákladoch na balenie a dodanie;
   • spôsobe úhrady Kúpnej ceny tovaru a Ceny nákladov na balenie a dodanie tovaru;
   • požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru;
    (ďalej len „Objednávka“).
  6. Pred odoslaním Objednávky budete mať možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré ste uviedli v Objednávke.
  7. Objednávku vytvoríte kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním Objednávky je nevyhnutné vyplniť všetky svoje údaje a potvrdiť, že ste sa s týmito Podmienkami oboznámili, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať.
  8. Po obdržaní vašej Objednávky vám doručíme potvrdenie o prijatí vašej Objednávky (ďalej len „Potvrdenie o prijatí Objednávky“) na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke, a to bez zbytočného odkladu. Zmluva je medzi nami uzavretá okamihom doručenia Potvrdenia o prijatí Objednávky. Uzatvorením Zmluvy sa zaväzujete za tovar zaplatiť. Ak je povaha Objednávky neobvyklá (napr. veľké množstvo tovaru, výška Kúpnej ceny, vysoká Cena nákladov na balenie a dodanie tovaru), môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky, a to e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. V takom prípade bude Zmluva medzi nami uzavretá až po doručení takéhoto dodatočného potvrdenia Objednávky.
  9. V prípade Objednávky vykonanej telefonicky vám jej obsah potvrdíme písomne, a to e-mailom (na e-mailovú adresu, ktorú nám oznámite telefonicky) a Zmluva bude medzi nami uzavretá okamihom doručenia písomného potvrdenia (postačí e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú na našom e-shope), že s Objednávkou súhlasíte.
  10. Náklady vzniknuté použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znášate vy, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby vášho operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Ak nie je výslovne uvedené inak, cenou tovaru sa rozumie Kúpna cena tovaru a Cena nákladov na balenie a dodanie tovaru, uvedená na webovej stránke e-shopu (ďalej len „Cena tovaru„).
  2. Cenu tovaru môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
   • na dobierku (platba v hotovosti alebo platobnou kartou) na mieste určenom v Objednávke;
   • online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány;
   • bezhotovostným prevodom na náš bankový účet IBAN: CZ5620100000002802226940, vedený v spoločnosti Fio banka, a. s., IČO: 618 58 374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721 (ďalej len „Náš bankový účet„).
  3. Nepožadujeme od vás zálohu ani inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 4.f Podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť Cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby na dobierku je Cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného prevodu je Cena tovaru splatná do 3 dní od uzavretia Zmluvy.
  5. V prípade úhrady Ceny tovaru bezhotovostným prevodom, uveďte variabilný symbol platby (číslo Objednávky, ktoré vám poskytneme), aby sme mohli platbu priradiť k vašej Objednávke. Ak neuvediete variabilný symbol platby, vaša Objednávka môže byť doručená oneskorene. V prípade úhrady Ceny tovaru bezhotovostným prevodom je vaša povinnosť zaplatiť Cenu tovaru splnená okamihom pripísania príslušnej finančnej čiastky na Náš bankový účet.
  6. Sme oprávnení, najmä v prípade, kedy z vašej strany nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky podľa bodu 3.h týchto Podmienok (, požadovať od vás zaplatenie Ceny tovaru pred odoslaním tovaru.
  7. Prípadné zľavy z Ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať.
  8. Za každú platbu vám vystavíme faktúru – daňový doklad, ktorá bude vždy spĺňať požiadavky príslušných právnych predpisov a bude vám zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.
 5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  1. Ak ste Spotrebiteľom a my sa nedohodneme inak, tovar vám bude dodaný najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Ak nedodáme tovar včas, máte právo odstúpiť od Zmluvy a my vám vrátime zaplatenú Cenu tovaru.
  2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie sme schopní dodať tovar v lehote podľa týchto Podmienok, vyhradzujeme si právo odstúpiť od Zmluvy.
  3. Ak sa na vašu osobitnú písomnú žiadosť (postačí e-mailom) dohodne iný spôsob dopravy tovaru, ako je uvedený v týchto Podmienkach, znášate riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  4. Ponúkame nasledujúce možnosti dodania tovaru:
   • kuriérom prepravnej spoločnosti na vami zadanú adresu;
   • na vami zvolené výdajné miesto prepravnej spoločnosti.
  5. Tovar dodáme na vami určené miesto uvedené v Objednávke, a vy ste povinný tovar prevziať. Ak si tovar neprevezmete, budeme to považovať za odstúpenie od Zmluvy. V takom prípade sme oprávnení od vás požadovať náhradu vzniknutých nákladov spojených s vrátením neprevzatého tovaru. Ak bola Cena tovaru vopred uhradená (t.j. pred odoslaním tovaru na miesto určené v Objednávke) a vy si tovar neprevezmete, sme oprávnení započítať si vzájomné pohľadávky, a to našu splatnú alebo nesplatnú pohľadávku na vrátenie nákladov spojených s vrátením neprevzatého tovaru a vašej splatnej alebo nesplatnej pohľadávky na vrátenie Ceny tovaru v rozsahu, v akom sa kryjú, s čím vyslovene súhlasíte; uvedené dojednanie sa považuje za dohodu o započítaní pohľadávok podľa ust. § 581 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ust. § 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
  6. V prípade, že z dôvodov na vašej strane bude potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v Objednávke, ste povinní uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.
  7. Pri prevzatí tovaru vám odporúčame skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu tovaru to bezodkladne oznámiť kuriérovi prepravnej spoločnosti alebo osobe oprávnenej na vydanie tovaru na výdajnom mieste prepravnej spoločnosti. Ak zistíte poškodenie obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusíte zásielku od kuriéra prepravnej spoločnosti alebo osoby oprávnenej na vydanie tovaru na výdajnom mieste prepravnej spoločnosti prevziať. O zistenom poškodení nás prosím informujte a poškodenie ideálne zdokumentujte. Ak ste Podnikateľ, ste povinný zásielku skontrolovať do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky.
  8. V prípade, ak ste Zmluvu uzavreli ako Podnikateľ a dodaný tovar nezodpovedá Zmluve, ste povinný nás o tom písomne informovať (postačí e-mailom) do 5 pracovných dní od jeho prevzatia. K tomuto oznámeniu ste povinný priložiť fotografie, ktoré preukazujú príslušnú vadu. Tovar ste povinný nám zaslať späť do ďalších 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vade tovaru podľa tohto bodu Podmienok. Ak nám tovar v tejto lehote nevrátite alebo ho vrátite poškodený nad rámec zdokumentovaných fotografií, nemusíme ho prevziať.
 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

  1. Ako Spotrebiteľ máte právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iných prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ak vám tovar zašleme v niekoľkých zásielkach, lehota na odstúpenie od Zmluvy sa počíta až po prevzatí poslednej zásielky. Ak vám tovar dodávame opakovane počas vymedzeného obdobia uvedeného v Objednávke, lehota na odstúpenie od Zmluvy sa počíta od prevzatia prvého dodaného tovaru.
  2. Právo odstúpiť od Zmluvy nemáte v prípade, ak predmetom Zmluvy je:
   • tovar upravený podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobený vašim osobným potrebám;
   • tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   • tovar bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
  3. Na odstúpenie od Zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto Podmienok. Odstúpenie od Zmluvy môžete zaslať okrem iného na adresu Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (naše sídlo) alebo na našu e-mailovú adresu info@notropy.sk a my vám jeho doručenie bez zbytočného odkladu potvrdíme. Odstúpiť od Zmluvy však môžete akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením voči nám.
  4.  V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 6 Podmienok sa Zmluva ruší od počiatku. Zakúpený tovar nám musíte vrátiť do štrnástich (14) dní od okamihu, kedy nám odstúpenie od Zmluvy bude doručené (postačí, keď ho v tejto lehote odošlete), a to na našu adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v bode 6.3 Podmienok.
  5. Náklady spojené s vrátením tovaru, a to aj v prípade, kedy tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou prepravou, znášate vy.
  6. V prípade odstúpenia od Zmluvy vám do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy vrátime peňažnú sumu zodpovedajúcu Kúpnej cene tovaru a nákladom na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu možnému spôsobu dodania, a to rovnakým spôsobom, akým sme ju od vás prijali. Sme taktiež oprávnení vrátiť vám túto peňažnú sumu už pri vrátení tovaru alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým budete súhlasiť a nevzniknú vám tým ďalšie náklady.
  7. Nie sme povinní vrátiť vám prijaté peňažné prostriedky skôr, ako nám tovar vrátite alebo kým nepreukážete, že ste tovar odoslali späť na našu adresu.
  8. Vrátený tovar musí byť nepoškodený. Ak na tovare spôsobíte škodu, sme oprávnení jednostranne započítať náš nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare proti vášmu nároku na vrátenie Ceny tovaru.
  9.  Sme tiež oprávnení bez udania dôvodu odstúpiť od Zmluvy, a to až do doby kým vám tovar neodošleme. V takom prípade vám vrátime Cenu tovaru bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na vami oznámený bankový účet, ak sa nedohodneme inak.
  10. Ak vám bolo spolu s tovarom zaslané nejaké bezodplatné plnenie (darček), ste v prípade odstúpenia od Zmluvy povinný vrátiť aj toto bezodplatné plnenie. V prípade, že bezodplatné plnenie (darček) nevrátite späť, dochádza na vašej strane k bezdôvodnému obohateniu.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ste Spotrebiteľom, práva z vadného plnenia sa riadia najmä ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Ak ste Podnikateľom, práva z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
  2. Ak ste Spotrebiteľ, zodpovedáme vám za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Zodpovedáme najmä za to, že tovar:
   • zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
   • je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým ste súhlasili;
   • je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie.
  3. Ak ste Spotrebiteľ, ďalej zodpovedáme aj za to, že okrem dohodnutých vlastností:
   • je tovar vhodný na účel, na ktorý sa vec tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v danom odvetví, ak neexistujú technické normy;
   • tovar svojim množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam veci rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;
   • je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu a návodov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;
   • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorke alebo exempláru za predpokladu, že vám bola vzorka alebo exemplár tovaru poskytnutý pred uzavretím Zmluvy.
  4. Ak ste Podnikateľom, zodpovedáme za to, že tovar dodáme vám alebo dopravcovi v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
  5. Ak ste si zakúpili tovar, ktorý bol vadný a pre túto vadu bol zľavnený, nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bol tovar zľavnený. Za ostatné vady na takomto tovare však zodpovedáme.
  6. Zákonné práva z vadného plnenia sa nevzťahujú na:
   • vady, o ktorých ste vedeli v čase kúpy tovaru alebo ktoré ste sami spôsobili.
  7. Ak ste Spotrebiteľ, máte právo reklamovať vadu, ktorá sa na tovare vyskytne, do dvoch rokov od prevzatia tovaru. To neplatí pri tovare, na ktorom je vyznačená minimálna doba trvanlivosti, počas ktorej si tovar zachováva svoje vlastnosti a funkcie a pri ktorom možno reklamovať vadu maximálne do takto vyznačenej doby. Táto doba neplynie po dobu, počas ktorej nemôžete tovar užívať, ak ste vadu oprávnene reklamovali.
  8. Práva z vadného plnenia môžete uplatniť e-mailom alebo osobne/listom u nás na adrese nášho sídla (Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika), ak je to vzhľadom na sortiment predávaných výrobkov možné.
  9. Pri uplatnení reklamácie od nás dostanete písomné potvrdenie (reklamačný protokol), v ktorom sú uvedené informácie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete a vaše kontaktné údaje za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.
  10. Pri uplatnení reklamácie môžete od nás požadovať odstránenie vady alebo výmenu tovaru. Podľa vlastného uváženia nás môžete požiadať o:
   • výmenu tovaru alebo
   • odstránenie vady na tovare.
  11. Ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti, vždy môžeme namiesto odstránenia vady na tovare vymeniť vadný tovar za bezvadný.
  12. Môžete od nás požadovať primeranú zľavu z Ceny tovaru alebo máte právo odstúpiť od Zmluvy, a to:
   • ak sme odstrániteľnú vadu neodstránili v primeranej lehote po upozornení na ňu tak, aby vám nespôsobila značné ťažkosti;
   • ak sa vada opakuje (spravidla trikrát alebo viackrát, posudzuje sa individuálne);
   • ak je vada podstatným porušením Zmluvy;
   • ak je z nášho vyhlásenia alebo okolností zrejmé, že vadu neodstránime v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre vás.
  13. Podstatné porušenie Zmluvy je také porušenie, o ktorom strana porušujúca Zmluvu vedela alebo mala vedieť v čase uzavretia Zmluvy, že by druhá strana Zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
  14. Od Zmluvy nemôžete odstúpiť, ak je vada tovaru odstrániteľná s výnimkou prípadu, ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak pre väčší počet vád nemôžete tovar riadne užívať.
  15. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u nás ako predávajúceho. 
  16. Ak preukážeme, že ste o vade tovaru vedeli pred prevzatím tovaru alebo ste ju sami spôsobili, nie sme povinní vyhovieť vašej reklamácii.
  17. Za vadu tovaru sa nepovažuje vada spôsobená vyššou mocou.
  18. O vybavení reklamácie, vás budeme informovať do 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa s vami nedohodneme na dlhšej lehote. Ak ste Spotrebiteľ a nedodržíme lehotu pre vybavenie reklamácie podľa týchto Podmienok, máte právo odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z Ceny tovaru alebo máte právo na výmenu tovaru za nový tovar. Potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne dôvody zamietnutia reklamácie vám zašleme elektronicky alebo poštou. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy ste povinný tovar vyzdvihnúť.
  19. Ak ste Podnikateľ, vašu reklamáciu vybavíme čo najskôr, ale nemáme na to stanovenú žiadnu konkrétnu lehotu.
  20. Ak ste Spotrebiteľ a reklamáciu uplatníte počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; náklady na odborné posúdenie a iné náklady súvisiace s odborným posúdením znášame My. Ak ste Spotrebiteľ a reklamáciu uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy tovaru môžeme ju zamietnuť (aj bez odborného posúdenia); v takom prípade je osoba, ktorá reklamáciu vybavila povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak ste Spotrebiteľom a tovar zašlete na odborné posúdenie určenej osobe (podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Podmienok), náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže našu zodpovednosť za vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak ste Podnikateľ ustanovenie tohto bodu Podmienok sa na vás nevzťahuje.
  21. Ak je na predávanom tovare, jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame, ktorá je k dispozícii najneskôr v čase uzavretia Zmluvy, uvedená doba, počas ktorej si tovar pri bežnom používaní zachová svoje funkcie a vlastnosti, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa zaväzujeme uspokojiť vás nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnenia, ak tovar nemá vlastnosti uvedené vo vyhlásení o záruke (záručnom liste), ktoré vám vystavíme najneskôr pri prevzatí tovaru. Na vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je potrebné upozorniť v lehote stanovenej dĺžkou záručnej doby.
 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru na vás prechádza okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy ste boli povinní tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvou ste tak neurobili.
  2. Vo vzťahu k vám nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania.
  3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@notropy.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašleme na vami zadaný e-mail.
 9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

  1. Ak medzi nami vznikne spotrebiteľský spor, máte právo na alternatívne riešenie tohto sporu. Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO 17 33 19 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je oprávnená aj právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk/). Môžete využiť aj platformu na riešenie sporov online, zriadenú Európskou komisiou, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR. Podliehame dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá okrem iného vykonáva vo vymedzenom rozsahu dozor nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Spracúvame niektoré vaše osobné údaje. Ktoré to sú, z akého dôvodu ich spracúvame, ako dlho ich budeme spracúvať a ako vaše údaje chránime sa môžete dočítať tu. Informácie o súboroch cookie sa dozviete tu.
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v  slovenskom jazyku.
  2. Všetka korešpondencia môže byť doručená elektronickou poštou, a to nami na adresu elektronickej pošty uvedenú vo vašom Používateľskom profile alebo vami uvedenú v Objednávke a vami na adresu uvedenú v našom e-shope.
  3. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ak ho adresát odmietne prevziať, nevyzdvihne si ho v úložnej lehote alebo sa vráti ako nedoručiteľné.
  4. V prípade Zmluvy uzatvorenej medzi nami a Spotrebiteľom sa právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami spravujú ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. V prípade Zmluvy uzatvorenej medzi nami a Podnikateľom sa právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
  5. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, dohodli sme sa, že sa tento vzťah riadi slovenským právom. Výberom práva podľa predchádzajúcej vety nie ste zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatňovali v prípade, že by nedošlo k voľbe práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  6. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
  7. Nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku neoprávneného zásahu tretích osôb do e-shopu alebo v dôsledku jeho neoprávneného používania tretími osobami v rozpore s jeho účelom.
  8. Zmluvu vrátane Podmienok archivujeme v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
  9. Vzor formulára na odstúpenie od Zmluvy tvorí prílohu týchto Podmienok.
  10. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:
   • adresa sídla: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
   • e-mail: info@notropy.sk
   • telefón: +421 908 667 331

Tieto Podmienky sú platné od 1. 5. 2023